Avtalsregler

§1. Fordonets användning

En kopia på detta hyresavtal skall, under hyrestiden, förvaras i fordonet och på anmaning uppvisas för polisman, tulltjänsteman eller annan person som företräder uthyrarens (UH) intressen. Fordonet får användas för normalt brukande inom Sverige av hyrestagaren (HT). Skall annan person köra fordonet fordras särskilt skriftligt medgivande av UH. HT svarar för att den som kör fordonet har behörighet att framföra fordonet. HT får inte föra ut fordonet från Sverige. HT är medveten om att hans rätt att disponera fordonet enligt hyresavtalet omedelbart upphör om han utan UH:s skriftliga tillstånd försöker föra fordonet ut ur Sverige. Detta innebär att Polis/Tull eller annan som handlar i UH:s intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla fordonet. HT är ansvarig för samtliga kostnader som UH kan drabbas av om HT eller dennes ställföreträdare olovligen fört fordonet utanför Sverige . HT får inte hyra ut fordonet till annan. Transport med fordonet av personer eller gods mot ersättning är inte tillåten. Fordonet får ej användas till att ge starthjälp, dra, skjuta eller på annat sätt flytta annat fordon. Det är inte tillåtet att använda fordonet i motortävlingar.

 

§2. Hyran , dröjsmål samt deposition vid betalning samt avbokning.

Hyran för fordonet anges på första sidan av detta avtal. Hyran betalas i förskott vid bokning.

DEPOSITION ÄR 15000 KR PER TILLFÄLLE OCH SNÖSKOTER , SKA ERLÄGGAS NÄR FORDONET HÄMTAS.

Regler för återbetalning vid avbokat fordon.

Avbokning10 dagar före uthyrnings tillfället ingen återbetalning.

Avbokning  11 till 30 dagar före uthyrnings tillfället betalas 80 % tillbaka.
Avbokning mer än 30 dagar före uthyrnings tillfället betalas 100 % tillbaka.

HT ansvarar för att hyran erläggs. I de fall hyreskostnaden skall erläggas av annan än HT, t ex faktureras juridisk person, ansvarar ändock HT genom sin underskrift solidariskt för att alla kostnader hänförliga till hyran erläggs. UH äger rätt att begära depositionsbelopp eller förskott på hyran. UH har rätt att efterdebitera HT för kostnader hänförda till hyran. I hyran ingår inte kostnader för förbruknings vätskor som drivmedel. Det ingår 100 km vid hyra av hel dag och 50 km vid halv dag överstigande km kostar 5 kr per km. Vid fakturering äger UH rätt att debitera en fakturerings avgift på SEK 50:- inkl moms. Om HT inte betalar hyran på förfallodagen utgår dröjsmålsränta, efter en räntesats som motsvarar Riksbankens vid varje tidpunkt gällande referensränta plus (15%) procentenheter samt i förekommande fall påminnelseavgift SEK 250:- inkl moms.

 

§3. Försenad eller utebliven leverans

UH skall tillhandahålla fordonet vid avtalad tidpunkt. Kan UH inte uppfylla detta är HT berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsmålet eller, om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom, häva avtalet HT äger inte rätt att häva avtalet om UH genast och utan märkbar olägenhet för HT erbjuder annat godtagbart fordon. UH går fri från ersättningsansvar om han kan visa att dröjsmålet beror på omständigheter utanför hans kontroll som han skäligen inte kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit /övervunnit. Ersättning utgår ej för förlust i näringsverksamhet eller följdskador.

 

§4. Fordonets skötsel

HT ansvarar för att fordonet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Olja, kylvatten  och för fordonet rätt bränsle. Alla kostnader hänförliga till handhavandefel äger UH rätt att debitera HT eller anvisad betalare. UH har rätt att besiktiga fordonet under hyrestiden, om han har skälig anledning att anta att äganderätten sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger, utöver vad som följer av ett normalt brukande. Det är inte tillåtet att röka eller frakta djur i fordon eller panoramapulka, vid överträdelse uttages en avgift SEK 2500 inkl moms för sanering av fordonet. Fordonet får inte, överlastas, framföras utanför markerade skoterleder eller på annan plats där risk föreligger för skada på fordonet. HT ska parkera fordonet på säker plats mot skadegörelse.

 

§5. Åtgärder vid fel, skada eller stöld

HT skall omgående underrätta UH om fel eller skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden.HT skall iaktta och följa fordonets varningssystem. UH skall efter sådan underrättelse meddela HT vilka åtgärder som skall vidtagas. Vid försäkringsfall skall HT göra skadeanmälan till UH. Det åligger HT att vid stöld av fordon eller nycklar samt vid skada på fordonet som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till UH. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar HT gentemot UH för därigenom uppkommen skada.

 

§6. UH:s ansvar vid driftstopp eller skada

UH svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick. Uppkommer under hyrestiden p.g.a. fordonets kondition fel eller driftstopp på detta är HT berättigad till nedsättning av hyran, eller om detta är av väsentlig betydelse för honom, äger HT rätt att häva avtalet. Avtalet får dock inte hävas om UH utan oskäligt dröjsmål efter det att han underrättats om felet låter reparera fordonet eller lämnar ersättningsfordon av samma eller liknande typ som det förhyrda och HT inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet. Uppkommer driftstopp beroende på trafik- eller vagnskada, vilket omöjliggör fortsatt färd eller om fordonet stjäls hävs avtalet efter det att HT kontaktat UH och vid stöld även gjort polisanmälan.

 

§7. HT:s ansvar vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelse samt sönder körning av terräng utanför markerade leder eller körning i förbudsområden.

HT ansvarar gentemot UH för ekonomiska påföljder på grund av överträdelser av vägavgifter, överlast, ledavgifter utanför Sondsleder, trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba UH i egenskap av fordonets ägare. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på fordonet som HT varken känt eller bort känna till. Om HT inte i rätt tid betalar eventuella böter, kostnader eller avgifter hänförliga till fordons hyran orsakade av överträdelser för vilka han svarar, utan UH i egenskap av fordonets ägare tvingas betala dem, har UH rätt att, förutom avgiftsbeloppet, debitera HT en expeditionskostnad av SEK 250: - inkl moms för varje ärende. Avgift SEK 250:- debiteras även för underrättelse till myndighet avseende registrerad fartöverträdelse.

 

§8. HT:s ansvar för skada på eller förlust av fordonet

HT ansvarar för skador på eller förlust av fordonet under hyrestiden. Undantag från detta gäller för skador som kan hänföras till normalt slitage eller som tredje part godkänt ersättningsskyldighet för.

 

§9. HT ansvar och ersättningsskyldighet vid skada på eller förlust

Pris självrisk mellan HT och UH ska ej förväxlas med  vad UH har till försäkringsbolaget

                        DESSA SJÄLVRISKER ÄR VAD HT BETALAR TILL UH VID SKADA.                                              

– Vagnskada på snöskoter SEK 20000-

 – Vagnskada på Panorama pulka upp till SEK 50000-                        

– Trafik självrisk, SEK 10000-                        

– Stöld SEK 20000:-                                      

– Stöld med nyckel SEK 130000:-                

– Brandskada SEK 15000                            

– Glasskada SEK 5000:-                              

– Bärgning och räddning 1000:- i timmen tills fordonet är åter UH          

– Utlands körning utan tillstånd SEK 5000:-  

– Sönderkörd matta på snöskotern SEK 30000:-                                      

 

HM förbinder sig att ta del av och godkänna av UH anvisad skada dokumentation före avfärd. Vid parkerings skador, eller om annan bilförare smitit, krävs polisanmälan och om möjligt vittnesuppgifter. Är föraren under 24 år och vållande till skada utgår ett “ungdomsskadekostnadsuttag” om SEK 2500: - inkl moms utöver vad som ovan . HT har ansvar för reparationskostnader för skador som uppstått genom vårdslöshet, t ex körning utanför markerad skoterled, fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna reglage, fel tankning och liknande.

 

§10. Begränsning av skada

Det åligger såväl HT som UH att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummas detta, bär respektive sin del av kostnaden

 

§11. Återlämnande

Vid hyrestidens utgång skall HT återlämna fordonet på den plats där det avhämtats eller på plats som särskilt har avtalats. Vid återlämnandet skall fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. UH och HT skall  gemensamt besiktiga fordonet för bedömning av dess skick. Om fordonet vid återlämnandet befinns vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning, är UH berättigad att ta ut skälig kostnad för återställande av fordonet. Återlämnandet skall ske under UH:s normala öppettider, om inte annat avtalats. Om HT inte återlämnar fordonet enligt avtalet är HT alltid skyldig att ersätta UH de kostnader som varit nödvändiga för att återställa fordonet till sådan plats där det kan tas i bruk av UH.

UH har rätt att ta ut 1000 kr i timmen för det . HT är därtill skyldig att betala ytterligare hyra enligt avtalet vid försenad återlämning som inte kan hänföras till UH:s ansvar punkt 6. UH äger inte göra gällande några befogenheter i anledning av dröjsmål med återlämnandet om underlåtenheten att återlämna fordonet eller att begära att hyrestiden förlängs beror på dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet. Det är förbjudet vid straffansvar att bruka fordonet utanför hyrestiden.

 

§12. UH:s hävningsrätt mm

UH har rätt att häva avtalet om a) HT inte fullgör sina betalnings åtaganden gentemot UH och inte betalar inom skälig tid efter det att UH påmint HT om detta b) fordonet utsätts för onormal körning eller vansköts så att betydande risk för värdeminskning föreligger c) HT i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, vars iakttagande är av väsentlig betydelse för UH. d) HT har körkortsindragning

 

§13. Behandling av personuppgifter (PUL)

Behandling av personuppgifter (PUL) UH behandlar HT:s personuppgifter i ett datoriserat register för att kunna fullgöra sina förpliktelser och tillvarataga sina rättigheter enligt detta hyresavtal. De personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, körkortsinnehav, adress, telefon och e-postadress. Vidare registreras uppgifter om hyrestid, körsträcka, prissättning, debiteringar och villkor mm. Personuppgifterna används uteslutande i uthyrningsverksamheten och lämnas inte ut till annan än vid förfrågan från polisiär myndighet. Uppgifterna inhämtas antingen direkt från HT eller HT:s företag eller från ett offentligt register. I fall då HT betalningsförpliktelse inte fullgörs kan ytterligare personuppgifter komma att inhämtas från offentliga register och lagras under ärendets handläggning. Uppgifterna lämnas i sådant fall ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av avtalsförpliktelse. De behandlingar av personuppgifter som förekommer är lagring och bearbetning av uppgifterna för avtalets fullgörande samt, i de fall HT inte skriftligen motsätter sig det, för marknadskommunikation. Uppgifterna sparas i 36 månader efter det att avtalsförhållandet avslutats. HT har rätt att en gång per år utan kostnad, skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats. HT har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter.